Date Venue Price
Fri 17 Jul Karlshamn, Karlshamn, Sweden Karlshamn, Karlshamn, Sweden Full Details
Sat 18 Jul Karlshamn, Karlshamn, Sweden Karlshamn, Karlshamn, Sweden Full Details
Wed 5 Aug PWYW Stageit.com, London, United Kingdom Stageit.com, London, United Kingdom PWYW Full Details Tickets
Wed 12 Aug PWYW Stageit.com, London, United Kingdom Stageit.com, London, United Kingdom PWYW Full Details Tickets
Fri 20 Nov 12.50 St Pancras Old Church, London, United Kingdom St Pancras Old Church, London, United Kingdom 12.50 Full Details Tickets